Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00439250/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 223,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, położonej przy Znanieckiego 4D/51, 03-980 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00439250/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 51 o pow. 117,70 m2 złożony z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek, wc i przedpokoju, usytuowany na jedenastej kondygnacji budynku wielorodzinnego położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 4D. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych natomiast jest wyposażony w zabudowany taras o pow. ok. 12,5m2.

Suma oszacowania wynosi 761 166,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 507 444,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 116,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala – Departament Operacji Krajowych 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Terespolska 15A, Warszawa, 03-813  Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Więcej informacji pod nr tel. 534 510 438 lub 508 684 608 Km 4164/12

UWAGA!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 03.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ (Link do licytacji nieruchomości Manteuffla) rozpocznie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy  Manteuffla 7/19, 03-988 Warszawa, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” (adres: ul. ul.Orlego Lotu 6, Warszawa, 03-982 Warszawa) prowadzi zbiór o oznaczeniu 24322, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” pod numerem 24322 (adres spółdzielni: ul. ul.Orlego Lotu 6, Warszawa, 03-982 Warszawa).

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. 63,50 m2, położony na pierwszym piętrze, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica na poziomie -1 o pow. 3,50 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  10.08.2022 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 600 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 450 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 000,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do godziny 23:59 01.08.2022 r.. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji pod nr tel. 534 510 438 lub 508 684 608 Km 6559/21

UWAGA!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nr KW  WA6M/00408300/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 10.08.2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ (link do e-licytacji nieruchomości ul. Międzynarodowa) rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy  ul. Międzynarodowa 32/34A/52, 03-922 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00408300/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 5/8 w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Międzynarodowej 32/34a lok. 52 stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 44,58 m2, położony na piątym piętrze tj.szóstej kondygnacji składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  17.08.2022 r. o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 277 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 125,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 750,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do godziny 23:59 08.08.2022 r. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji pod nr tel. 534 510 438 lub 508 684 608 Km 12/20

UWAGA!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nr KM WA6M/00169081/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 17.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ (Link do licytacji nieruchomości Zwycięzców) rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy  Zwycięzców 6A/6, 03-941 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00169081/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczonego nr 6 usytuowany na trzeciej kondygnacji budynku wielorodzinnego położonego w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 6A, złożonego z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC o łącznej pow. uż. 145,39m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej związanym z własnością lokalu wynoszącym 129/10000. Do lokalu przynależą pomieszczenie gospodarcze nr 6 o pow. 8,70m2 oraz stanowisko garażowe nr 6 o pow. 18m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  24.08.2022 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 1 560 907,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 170 680,25 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 156 090,70 złRękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do godziny 23:59 15.08.2022 r. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji pod nr tel. 534 510 438 lub 508 684 608 Km 2139/15

UWAGA!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.