Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00458162/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2017r. o godz. 15:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie w sali numer 112 mającego siedzibę przy ulicy Terespolskiej 15A w Warszawie odbędzie się pierwsza licytacja udziału w nieruchomości tj. 10/720 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej miejsce postojowe numer B-05 położonej w Warszawie przy ul. Mikołajczyka 23 lokal G1 (garaż). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00458162/7. Suma oszacowania wynosi 21 500,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 125,00zł (szesnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 150 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A w sekretariacie II Wydziału Cywilnego pod sygn. II Co 726/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr. (22) 101-26-99 KM 12406/13

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00499655/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-12-2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr P20 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 92 składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju położonego w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15D, 03-984 Warszawa o powierzchni 32,4 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 324/328094. Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy dla Warszawy  Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW WA6M/00499655/9. Suma oszacowania wynosi 321 300,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 975,00zł (dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe  w Warszawie przy ul. Terespolska 15A w sekretariacie I Wydziału Cywilnego pod sygn. I Co 615/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr (22) 101-26-99 KM 5194/17

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2017 o godz. 12:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o., położonej przy Dubieńska 13, 04-331 Warszawa, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00169644/7.
Opis nieruchomości:
EKSPEKTATYWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU Ekspektatywa odrębnej własności lokalu tj. udział wynoszący 11768/71695 części w nieruchomości gruntowej, składający się z pomieszczeń oznaczonych numerami 9 i 10, usytuowanych na poddaszu nieużytkowym będącym piątą (5) kondygnacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Dubieńskiej 13 w Warszawie. Pomieszczenie oznaczone numerem 9 składa się z pięciu (5) pomieszczeń oznaczonych numerami 7,8,9,10,11 o łącznej powierzchni 49,51 m2. Pomieszczenie oznaczone numerem 10 składa się z sześciu (6) pomieszczeń oznaczonych numerami 1,2,3,4,5,6, o łącznej powierzchni 54,39 m2. Powierzchnia klatki schodowej pomiędzy ww. częściami wynosi 13,96 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW WA6M/00169644/17. Ww. udział składający się z dwóch wymienionych wyżej pomieszczeń wraz z częścią wspólną tj. klatką schodową stanowi część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym składającym się z czterech kondygnacji nadziemnych mieszkalnych i piątej kondygnacji nadziemnej poddasza nieużytkowego oraz kondygnacji garażu podziemnego, zrealizowanym na terenie działki nr ewidencyjny 35 z obrębu 3-04-12 przy ul. Dubieńskiej 13 w Warszawie. Powierzchnia działki 340 m2. Budynek oddany do użytkowania w roku 2015. Art. 9117 § 4 kpc do sprzedaży prawa w drodze licytacji stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży licytacyjnej w egzekucji z ruchomości. Zgodnie z treścią art. 867 § 2 kpc suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Suma oszacowania powyższego prawa wynosi 499 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 347 250,00 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Stosownie do treści art. 867 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, § 2 rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie, § 3 jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Art. 867 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Art. art. 867 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Suma oszacowania wynosi 499 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2017 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Osiedle Relax sp. z o.o, położonej przy Celulozy , 04-986 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00190328/2. Opis nieruchomości: pierwsza licytacja udziału wynoszącego 3/5 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3592 ha oznaczonej jako działka nr ewid. 25/1 położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer w obrębie 3-14-15 przy ul. Celulozy zabudowanej pięcioma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej każdego z segmentów 128,5m2 (włącznie z garażem) należącej do dłużnika: Osiedle Relax Sp. z o.o. Suma oszacowania wynosi 3 061 718,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 296 288,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 306 171,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. KM 7424/13

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00362363/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 223, odbędzie się pierwsza licytacja  udziału 1/6  w nieruchomości gruntowej  w postaci działki gruntu nr ewid. 48 o łącznej pow. 942 m2 obręb 0601 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym o pow. użytkowej 102,25 m2 z poddaszem użytkowym, położonej w Warszawie w dzielnicy Wesoła przy ul. Niemcewicza 28. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział  KW prowadzi księgę  wieczystą o numerze WA6M/00362363/6. Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi: 50 260,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 695 zł ( trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5026 zł (pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie pod sygn. akt VII Co 29/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 KM 9849/16

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00464844/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-01-2018r.  o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego  dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali 101 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr. 20 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 123,3 m2 składającego się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju i 2 łazienek z wc wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 558694/10000000. Nieruchomość położona jest przy  ul. Dworkowej 11, 05-077 Warszawa – Wesoła. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00464844/7. Suma oszacowania wynosi 426 410,00 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 319 807,50zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 641,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A w sekretariacie I Wydziału Cywilnego sygn. I Co 958/15 odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr. (22) 101-26-99 KM 211/15

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2018r. o godz. 08: 30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 105 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 42 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc położonego w Warszawie przy Pl. Wojska Polskiego 54, 05-075 Warszawa o powierzchni 49,19m2 wraz z udziałem 4919/724356  w nieruchomości wspólnej.  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00440192/7. Suma oszacowania wynosi 191 900,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 925,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 190,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w sekretariacie II Wydziału Cywilnego sygn. II Co 330/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr (22) 101-26-99 KM 1790/17

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00451347/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-02-2018r. o godz. 08:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali P-22 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego  nr 38 o pow. uż. 42,18 m 2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego położonego  w Warszawie przy ul. Paca 43, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 208/1000 dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA6M/00451347/9. Suma oszacowania wynosi  251 000 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi 188 250 zł  (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 100 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby ,  które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie pod sygn. I Co 1072/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności  i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu  do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr. (22) 101-26-99  5888/16

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.