Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00081825/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2017r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny – mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 219, odbędzie się DRUGA licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 356 o pow. 0,393 ha, położonej w Warszawie przy ul. Bartoszyckiej 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej (segmentem) piętrowym, podpiwniczonym o pow. uż. 116 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00081825/9. Suma oszacowania wynosi: 544 597 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 363 064,67 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote 67/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 459,70 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul.Terespolska 15A pod sygn. akt VII Co 617/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Więcej Informacji pod nr (22) 101-26-99 Km 518/15

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00106239/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2017r. o godz. 09:45, w sali 49 budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr 8 położonego w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 99, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00106239/6. Przedmiotowa nieruchomość posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 50,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 917/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 21 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość posadowiona jest na drugiej (2) kondygnacji budynku i składa się z dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Suma oszacowania wynosi 290 200,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 650,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 020,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika BGŻ BNP Paribas 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr  (22) 101-26-99 KM 3459/16

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.