Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój P22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego, położonego przy Kobielska 23/BR3, 04-359 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00481769/2. Opis nieruchomości: lokal użytkowy oznaczony numerem BR3 usytuowany na 2 piętrze (3 kondygnacji) budynku mieszkalno – usługowego położonego przy ul. Kobielskiej 23, 04-359 Warszawa. Powierzchnia użytkowa lokalu nr BR3 wynosi 360,15m2 i jest z nią związany udział w wysokości 36015/2886264 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy wentylatornia o powierzchni 28,54m2. Suma oszacowania wynosi 2 608 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 956 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 260 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. KM 3189/16

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój P20, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Rębkowska 11/15, 04-375 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00423005/5. Opis nieruchomości: pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 15, usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego położonego w Warszawie, przy ul. Rębkowskiej, 11 dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00423005/5. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 45,61 m2. wraz z udziałem w części wspólnej wynoszącym 286/10000. Uprawnionym do lokalu przysługuje prawo do korzystania z piwnicy oznaczonej nr 15. W dziale III Księgi Wieczystej widnieje wpis służebności osobistej polegającej na prawie bezpłatnego, dożywotniego mieszkania w (mniejszym) pokoju o pow. ok 9,3 m2. Suma oszacowania wynosi 262 875,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 156,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 287,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2018r. o godz. 08: 30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 105 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 42 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc położonego w Warszawie przy Pl. Wojska Polskiego 54, 05-075 Warszawa o powierzchni 49,19m2 wraz z udziałem 4919/724356  w nieruchomości wspólnej.  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00440192/7. Suma oszacowania wynosi 191 900,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 925,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 190,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w sekretariacie II Wydziału Cywilnego sygn. II Co 330/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr (22) 101-26-99 KM 1790/17

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00461012/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2018r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr 105 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego  położonego w Warszawie przy ul. Rechniewskiego 5 lok. 37, lokal usytuowany na III p. budynku wielorodzinnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni 63,44 m2 wraz z udziałem w części wspólnej 6848/1146056. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow 5,04 m2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział KW prowadzi KW o nr. WA6M/00461012/5. Suma oszacowania wynosi 374 000 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 280 500 zł ( dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 400 zł (trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem przetargu!  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie pod sygn. akt II Co 1384/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. KM 2123/17

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy ul. Goździków 25, 04-231 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00174256/8. Opis nieruchomości: pierwsza licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości położonej w Warszawie (04-231) przy ul. Goździków (droga) dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00174256/8. Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/3 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Goździków 25 (droga) stanowiący działkę ewidencyjną numer 85/9 z obrębu 3-07-15 dzielnicy Wawer o łącznej powierzchni 51,00 m2, mieszczący się na rogu ulicy Stepowej, osiedle Marysin Wawerski, dzielnica Wawer, Warszawa. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną numer 85/9 o łącznej powierzchni 51,00 m2 i jest częścią nieruchomości składającej się z kilku działek oraz zabudowań. Od strony ulicy Goździków położona jest pomiędzy działkami 85/10 i 80/1, od strony ulicy Stepowej pomiędzy działkami 85/8 i 81/3. Działka jest niezabudowana. Sama działka ze względu na swoje położenie oraz powierzchnię nie może samodzielnie funkcjonować. Dojazd do nieruchomości lokalną drogą asfaltową. Suma oszacowania wynosi 1 944,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 458,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 194,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:06 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. km2272/16

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00408146/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr 105 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z 5 pokoi, kuchni, 2-ch łazienek, 2-ch wc, 2-ch przedpokoi  położonego w Warszawie przy ul. Horbaczewskiego 7 lokal 23 o powierzchni 86,06 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 9092/944626. Do nieruchomości przynależy piwnica o pow. 2,43 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00408146/4. Suma oszacowania wynosi 457 200 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 900 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 720 zł (czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe  w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w sekretariacie II-go Wydziału Cywilnego pod sygn. II Co 1159/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. KM 5999/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00451347/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-02-2018r. o godz. 08:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali P-22 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego  nr 38 o pow. uż. 42,18 m 2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego położonego  w Warszawie przy ul. Paca 43, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 208/1000 dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA6M/00451347/9. Suma oszacowania wynosi  251 000 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi 188 250 zł  (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 100 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby ,  które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie pod sygn. I Co 1072/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności  i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu  do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr. (22) 101-26-99  5888/16

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.