Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00408146/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr 105 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z 5 pokoi, kuchni, 2-ch łazienek, 2-ch wc, 2-ch przedpokoi  położonego w Warszawie przy ul. Horbaczewskiego 7 lokal 23 o powierzchni 86,06 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 9092/944626. Do nieruchomości przynależy piwnica o pow. 2,43 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00408146/4. Suma oszacowania wynosi 457 200 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 900 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 720 zł (czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe  w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w sekretariacie II-go Wydziału Cywilnego pod sygn. II Co 1159/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. KM 5999/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00451347/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-02-2018r. o godz. 08:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali P-22 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego  nr 38 o pow. uż. 42,18 m 2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego położonego  w Warszawie przy ul. Paca 43, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 208/1000 dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA6M/00451347/9. Suma oszacowania wynosi  251 000 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi 188 250 zł  (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 100 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby ,  które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie pod sygn. I Co 1072/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności  i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu  do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr. (22) 101-26-99  5888/16

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00424219/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr 105, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 61,10 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 2,70  m2  położonego w Warszawie przy ul. Samolotowej 8 lokal 95. Dla licytowanej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00424219/5.  Do  nieruchomości przynależy udział w wysokości 6380/619350 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 62 oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 360 200,00 zł, (trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 150,00zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 020 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie pod sygn. II Co 1630/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 km 9805/16

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI)

nr KW WA6M/00190328/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 05-04-2018 r. o godz. 13:00 w kancelarii tutejszego komornika mieszczącej się przy ul. Murmańskiej 11 lok. 2 w Warszawie (04-203), odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 3/5 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3592 ha oznaczonej jako działka nr ewid. 25/1 położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer w obrębie 3-14-15 przy ul. Celulozy zabudowanej pięcioma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej każdego z segmentów 128,5m2 (włącznie z garażem), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00190328/2. Suma oszacowania wynosi 3 061 718,00 zł (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście złotych 00/100), zaś cena wywołania stosownie do treści art. 867 § 2 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc (Jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości)  jest równa 1/2  sumy oszacowania i wynosi 1 530 859,00 zł. Przystępujący do przetargu stosownie do treści art. 8671 § 1 kpc obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 (jednej dziesiątej) sumy oszacowania, to jest 306 171,80 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 § 2 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc). Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (Art. 871 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Art. 8672 kpc Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Rękojmię należy uiścić na konto  komornika BGŻ BNP Paribas 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 lub bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu licytacji. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.