Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Terespolskiej 15A w sali nr P-20 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 52, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. uż. 46,50 m2, usytuowanego na 9 piętrze budynku wielorodzinnego położonego w Warszawie przy ul. Zwycięzców 4C, znajdującego się w zasobach SM Zwycięzców. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,30 m2. Suma oszacowania wynosi 314 340 zł (trzysta czternaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 235 755 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 434 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie pod sygn. akt I Co 1593/15 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.tel. (22) 101-26-99 Kmp 50/13

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00315385/2

 

         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-06-2017r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15 A w sali nr 105 odbędzie się druga licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr.40, usytuowanego na drugim i trzecim piętrze budynku wielorodzinnego położonego w Warszawie, przy ul. Dzięcieliny 3 dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00315385/2. Licytowany lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, dwóch łazienek, hallu i korytarza o łącznej powierzchni 76,45 m2 oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy nr 40 o pow. 3,9 m2 i miejsca postojowego nr 17 o pow. 33,51 m2 (parking podziemny), wraz z udziałem w części wspólnej wynoszącej 11776/824530. Suma oszacowania wynosi 497 842,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  331 894,67 zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 67/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 784,20 zł (czterdzieści dziewięć tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 20/100). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,  a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy  ul. Terespolska 15A w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie pod sygn. II Co 1166/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności  i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu  do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr. tel ( 22) 101-26-99 km 5864/12

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00453807/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-06-2017r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie mającego siedzibę przy  ul. Terespolskiej 15A w sali 219 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego  nr 229 o pow. uż. 37,50 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowanego na 10 piętrze budynku wielorodzinnego położonego  w Warszawie przy ul. Międzynarodowej 64/66a, do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,4 m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 3890/1985712  dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA6M/00453807/6. Suma oszacowania wynosi  234 000 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi 175 500 zł  (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 400 zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,  a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy  ul. Terespolska 15A w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie pod sygn. VII Co 347/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności  i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu  do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia  o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 km 12592/15

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00117376/8

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej działki gruntu nr ewid. 2 o łącznej pow. 1845 m2 obręb 3-12-19 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 193 m2 + garaż i pom. gospodarcze 48 m2 położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Artystycznej 36. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział  KW prowadzi księgę  wieczystą o numerze WA6M/00117376/8. Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 1 241 000 zł (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 930 750 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 124 100 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie pod sygn. akt VII Co 1187/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej Informacji pod nr (22) 101-26-99 Km 5647/16

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00081825/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2017r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny – mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 219, odbędzie się DRUGA licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 356 o pow. 0,393 ha, położonej w Warszawie przy ul. Bartoszyckiej 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej (segmentem) piętrowym, podpiwniczonym o pow. uż. 116 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00081825/9. Suma oszacowania wynosi: 544 597 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 363 064,67 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote 67/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 459,70 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul.Terespolska 15A pod sygn. akt VII Co 617/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Więcej Informacji pod nr (22) 101-26-99 Km 518/15

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00106239/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2017r. o godz. 09:45, w sali 49 budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr 8 położonego w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 99, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00106239/6. Przedmiotowa nieruchomość posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 50,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 917/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 21 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość posadowiona jest na drugiej (2) kondygnacji budynku i składa się z dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Suma oszacowania wynosi 290 200,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 650,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 020,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika BGŻ BNP Paribas 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr  (22) 101-26-99 KM 3459/16

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.