Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00424219/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr 105, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 61,10 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 2,70  m2  położonego w Warszawie przy ul. Samolotowej 8 lokal 95. Dla licytowanej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00424219/5.  Do  nieruchomości przynależy udział w wysokości 6380/619350 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 62 oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 360 200,00 zł, (trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 150,00zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 020 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 48 20300045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie pod sygn. II Co 1630/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 km 9805/16

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI)

nr KW WA6M/00190328/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 05-04-2018 r. o godz. 13:00 w kancelarii tutejszego komornika mieszczącej się przy ul. Murmańskiej 11 lok. 2 w Warszawie (04-203), odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 3/5 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3592 ha oznaczonej jako działka nr ewid. 25/1 położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer w obrębie 3-14-15 przy ul. Celulozy zabudowanej pięcioma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej każdego z segmentów 128,5m2 (włącznie z garażem), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00190328/2. Suma oszacowania wynosi 3 061 718,00 zł (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście złotych 00/100), zaś cena wywołania stosownie do treści art. 867 § 2 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc (Jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości)  jest równa 1/2  sumy oszacowania i wynosi 1 530 859,00 zł. Przystępujący do przetargu stosownie do treści art. 8671 § 1 kpc obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 (jednej dziesiątej) sumy oszacowania, to jest 306 171,80 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 § 2 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc w zw. z art. 1013 ze zn. 6 § 1 kpc). Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (Art. 871 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Art. 8672 kpc Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Rękojmię należy uiścić na konto  komornika BGŻ BNP Paribas 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 lub bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu licytacji. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WA6M/00114629/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2018 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 223, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Al. Waszyngtona Jerzego 140/8, 04-076 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00114629/6. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny stanowi odrębną nieruchomość oznaczonego nr 8 o pow. uż. 45,21 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany jest na drugim piętrze budynku wielorodzinnego położonego w Warszawie przy ul. Jerzego Waszyngtona 140, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 613/10000. Suma oszacowania wynosi 241 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 750,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 Km 2522/16

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2018r. o godz. 12:00 w sali nr 49 budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A, odbędzie się DRUGA licytacja udziału wynoszącego 11768/71695 w nieruchomości gruntowej, położonego w Warszawie przy ul. Dubieńskiej 13, 04-331 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00169644/7. Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 11768/71695 części w nieruchomości gruntowej, składającego się z pomieszczeń oznaczonych numerami 9 i 10, usytuowanych na poddaszu nieużytkowym będącym piątą (5) kondygnacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Dubieńskiej 13 w Warszawie. Pomieszczenie oznaczone numerem 9 składa się z pięciu (5) pomieszczeń oznaczonych numerami 7,8,9,10,11 o łącznej powierzchni 49,51 m2. Pomieszczenie oznaczone numerem 10 składa się z sześciu (6) pomieszczeń oznaczonych numerami 1,2,3,4,5,6, o łącznej powierzchni 54,39 m2. Powierzchnia klatki schodowej pomiędzy ww. częściami wynosi 13,96 m2. Ww. udział składający się z dwóch wymienionych wyżej pomieszczeń wraz z częścią wspólną tj. klatką schodową stanowi część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym składającym się z czterech kondygnacji nadziemnych mieszkalnych i piątej kondygnacji nadziemnej poddasza nieużytkowego oraz kondygnacji garażu podziemnego, zrealizowanym na terenie działki nr ewidencyjny 35 z obrębu 3-04-12 przy ul. Dubieńskiej 13 w Warszawie. Powierzchnia działki 340 m2. Budynek oddany do użytkowania w roku 2015. Suma oszacowania wynosi 499 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 332 666,67 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100) zgodnie z treścią przepisu art. 983 kpc. Stosownie do treści przepisu art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 49 900,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika BGŻ BNP Paribas 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach 08:00 – 20:00 oraz przeglądać w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie pod sygn. akt II Co 1273/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Km 6880/16

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WA6M/00495248/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój P20, odbędzie się pierwsza licytacja garażu położonego przy ul.Jugosłowiańska 15DE, 03-984 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00495248/5. Opis nieruchomości: Licytacja dotyczy 100/20650 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej miejsce postojowe numer 74 w garażu DE przy ul. Jugosłowieńskiej 15C. Suma oszacowania wynosi 21 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 825,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 Km 5194/17

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WA6M/00063732/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój P22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Potockich 11, 04-566 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00063732/8. Opis nieruchomości: nieruchomości stanowi grunt nr ewid. 118/2 o łącznej pow. 636 m2 obręb 3-07-33 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 259,19 m2 położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Potockich 11. Suma oszacowania wynosi 867 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 650 625,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WA6M/00466852/0 oraz WA6M/00464483/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój P20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Dzięcioła 20D, 04-988 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00466852/0 oraz WA6M/00464483/8. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa działki gruntu nr ewid. 5/12 o łącznej pow. 327 m2 obręb 3-14-16 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (segment) o pow. użytkowej 157,99 m2 (6 izb) zaś powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 112,49 m2, położona w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Dzięcioła 20D wraz z udziałem określonym ułamkiem 1/9 w działce niezabudowanej nr ew. 5/18 o pow 623 m2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do nieruchomości. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00466852/0, zaś dla drogi dojazdowej prowadzona jest KW nr WA6M/00464483/8. Suma oszacowania wynosi 741 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 555 750,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 Km 6206/17

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WA6M/00162188/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości , położonej przy ul.Przy Kanale , 04-686 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00162188/3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa – działka gruntu nr ewid. 24 obręb 3-11-16 o łącznej pow. 975 m2 zabudowanej murowanym budynkiem gospodarczym, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Przy Kanale. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00162188/3. Suma oszacowania wynosi 420 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315 450,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Więcej informacji pod nr tel. (22) 101-26-99 Km 4967/17

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.