Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2017r. o godz. 12:00 w przy ul. Puławskiej 568, 02-884 Warszawa (plac budowy cerkwi, na granicy Warszawy i Mysiadła) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Renault Megane WE8607W, VIN VF1KZ0BD642729 468,karta pojazdu AAB3307239, kolor-grafit 1 20 000,00 zł 15 000,00 zł
2 Renault Megane WE1646W VIN VF1KZ0BD6426087 24, Karta Pojazdu AAB9071551, kolor grafit 1 20 000,00 zł 15 000,00 zł
3 Nośnik teleskopowy JCB 540-170, 2008r. JCB5AFSGT81513760 1 200 000,00 zł 150 000,00 zł
4 Ładowarka teleskopowa Manitou 1740, 2007r. Seria 3 – E2 1 120 000,00 zł 90 000,00 zł

 

*) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Stosownie do treści art. 867 § 2 kpc suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Stosownie do treści art. 867 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, § 2 rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie, § 3 jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Art. 867 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Art. art. 867 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00081825/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2017r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny – mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 219, odbędzie się DRUGA licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 356 o pow. 0,393 ha, położonej w Warszawie przy ul. Bartoszyckiej 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej (segmentem) piętrowym, podpiwniczonym o pow. uż. 116 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00081825/9. Suma oszacowania wynosi: 544 597 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 363 064,67 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote 67/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 459,70 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul.Terespolska 15A pod sygn. akt VII Co 617/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Więcej Informacji pod nr (22) 101-26-99 Km 518/15

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00106239/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2017r. o godz. 09:45, w sali 49 budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr 8 położonego w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 99, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00106239/6. Przedmiotowa nieruchomość posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 50,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 917/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 21 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość posadowiona jest na drugiej (2) kondygnacji budynku i składa się z dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Suma oszacowania wynosi 290 200,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 650,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 020,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika BGŻ BNP Paribas 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00  do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Więcej informacji pod nr  (22) 101-26-99 KM 3459/16

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.