Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nr KW WA6M/00148657/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 11.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl (https://elicytacje.komornik.pl/items/5975) rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul.Czapelska 24A, 04-081 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00148657/8.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Czapelskiej 24a stanowiącą zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 18, obręb 3-05-06 o pow. 0,0570 ha.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18.05.2022 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 1 370 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 027 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 060,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji pod nr tel. 534 510 438 lub 508 684 608 GKm 9/20

UWAGA!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nr KW WA6M/00457637/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 08.06.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ (https://elicytacje.komornik.pl/items/6060/uamkowa-czec-nieruchomoci) rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości położonej przy Walecznych 62/2, 03-926 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00457637/1.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest 1/3 udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Walecznych 62 lok. 2 stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 133,27 m2, położony na parterze składający się z salonu z jadalnią, trzech sypialni (w KW oznaczono dwie) kuchni, łazienki, WC, garderoby, pom. gospodarczego oraz holu. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 4,55 m2. Każdoczesnemu właścicielowi ww. lokalu przysługuje wyłączne prawo do korzystania ze stanowisk garażowych oznaczonych nr 13 i 16 znajdujących się na poziomie -1 hali garażowej. Udział w części wspólnej wynosi 13327/108602.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 15.06.2022 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 726 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 544 755,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 634,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji pod nr tel. 534 510 438 lub 508 684 608 Km 3343/15

UWAGA!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00439250/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 223,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, położonej przy Znanieckiego 4D/51, 03-980 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00439250/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 51 o pow. 117,70 m2 złożony z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek, wc i przedpokoju, usytuowany na jedenastej kondygnacji budynku wielorodzinnego położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 4D. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych natomiast jest wyposażony w zabudowany taras o pow. ok. 12,5m2.

Suma oszacowania wynosi 761 166,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 507 444,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 116,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala – Departament Operacji Krajowych 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Terespolska 15A, Warszawa, 03-813  Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Więcej informacji pod nr tel. 534 510 438 lub 508 684 608 Km 4164/21

UWAGA!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.